More

  Στα άδυτα των Ιδρυμάτων: Πως το Γηροκομείο Αθηνών βρέθηκε σε δεινή θέση(βίντεο)

  Του Δημήτρης Παπαχρήστου*

  Πολύς λόγος γίνεται τελευταία, για τα Σωματεία μη Κερδοσκοπικού
  Χαρακτήρα, Ν.Π.Ι.Δ. Ενώ δημιουργήθηκαν για να καλύψουν ευαίσθητες
  κοινωνικές ανάγκες, συνανθρώπων μας, πασχόντων από αναπηρίες ή να
  καλύψουν τομείς όπως την προστασία παιδιών και ηλικιωμένων, που
  βρίσκονται σε ανάγκη, δυστυχώς με ευθύνη του Κράτους δεν επιτελούν τον
  σκοπό τους αρκετά από αυτά.

  Δεν επιτελούν τον σκοπό τους γιατί το Κράτος απέτυχε να τα προστατεύσει,
  ως όφειλε. Η πολυνομία και ένα χαλαρό νομικό καθεστώς, τα μετέτρεψε σε
  εστίες διαφθοράς και πολιτικής διαπλοκής.
  Η υπερπροστασία του άρθρου 12 του Συντάγματος, στην ουσία έδωσε όλη την
  απαραίτητη κάλυψη που χρειάζονταν, γιατί έδινε την πλήρη αυτονομία στα
  Σωματεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

  Σε συνδυασμό με το ότι λειτουργούν σαν κλειστά «κλάμπ» και οι πληροφορίες
  για την διαχείριση αλλά και την λογοδοσία, είναι ανύπαρκτες, δεν αργεί να
  καταλάβει κανείς γιατί έφθασε π.χ. το Γηροκομείο Αθηνών, σε αυτήν την
  κατάσταση: 8.821.256,80 ευρώ προς Δημόσιο, 14.744.528,39 ευρώ προς ΙΚΑ, 8.000.000
  προς εργαζομένους (οι εργαζόμενοι πληρώνονται με έναντι μισθοδοσιών από
  το 2010 ή πληρώνονται μέσω δικαστικών αποφάσεων), 10.071.025,70 ευρώ
  προς πιστωτές, 8.600.000 υποχρέωση επιστροφής σε Κληροδοτήματα,
  1.300.000 ευρώ προς την ΔΕΗ,και με λειτουργικό κόστος που ξεπερνά τα 445.000 ευρώ τον μήνα.

  Προτάσεις βελτίωσης/ συμπλήρωσης διατάξεων του υφιστάμενου σήμερα
  νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου:

  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ.

  Άμεση επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης μέσω Υπουργικής Απόφασης
  (όπως ορίζει ο Κ.Ε.Δ.Ε. στο άρθρο 9, παρ. 1-2 όπως αντικαταστάθηκε με τον
  νόμο 3888/2010) για τις οφειλές των Σωματείων – Ιδρυμάτων εκατομμυρίων
  ευρώ προς ΙΚΑ και Εφορία μέσω κατάσχεσης ακινήτων που εντάσσονται στην
  τεράστια ακίνητη περιουσία του Γηροκομείου Αθηνών (1.000 ακίνητα) ή
  άλλου μεγάλου σωματείου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (1.500 ακίνητα
  περιουσία και επίσης μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο και κακοδιαχείριση). Με
  τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται να διαγραφούν χρέη εκατομμυρίων ευρώ και
  ταυτόχρονα να εισρεύσουν στο Δημόσιο περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ.

   Προσθήκη διάταξης στο νόμο 3861/2010 στην οποία θα προβλέπεται
  ρητά ότι Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠ.Ι.Δ. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που
  δημιουργήθηκαν εξ’ ολοκλήρου ή εξαρτώνται οικονομικά από την διαχείριση
  Δωρεών, Κοινωφελών Περιουσιών ή Κληροδοτημάτων υποχρεούνται να αναρτούν -σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου- όλες τις
  αποφάσεις Διοικητικού περιεχομένου και τις αποφάσεις Οικονομικού
  περιεχομένου για δαπάνες που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ. Υποχρεωτική
  ανάρτηση όχι μόνο για τις Κοινωφελείς Περιουσίες αλλά για το σύνολο της
  περιουσίας των Σωματείων – Ιδρυμάτων.

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ υποβολή όλων των αποφάσεων Διοικητικού
  περιεχομένου και όλων των αποφάσεων Οικονομικού περιεχομένου για
  δαπάνες άνω των 10.000 ευρώ (συνολικά για το ίδιο αντικείμενο) των
  οργάνων διοίκησης και των γενικών συνελεύσεων κάθε προνοιακού φορέα
  προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διασφάλιση
  πλήρους πρόσβασης του σωματείου των εργαζομένων του φορέα στο
  αντίστοιχο αρχείο που θα τηρείται στο Υπουργείο και θα αναρτάται
  υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Οι αποφάσεις αυτές θα
  κοινοποιούνται στο Υπουργείο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία λήψεώς
  τους.

  • Άμεση ενημέρωση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης σε κάθε περίπτωση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με
  τρίτο πάροχο (σύναψη συμβάσεων εξωτερικής συνεργασίας), με παράθεση
  των όρων αυτής της συνεργασίας και αναφορά των λόγων που καθιστούν
  αναγκαία τη σύναψη τέτοιας σύμβασης.

  • Πραγματοποίηση ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
  4182/2013 αναφορικά με τη διαχείριση των Κληροδοτημάτων από τις κατά
  καιρούς Διοικήσεις των Σωματείων – Ιδρυμάτων, ιδίως σε περιπτώσεις που
  έχουν εκδοθεί πορίσματα από τους Οικονομικούς Ελεγκτές του Υπουργείου
  Οικονομικών σχετικά με τη διενέργεια παραβάσεων του ν. 2039/39 και του ν.
  4182/2013. Σημειώνεται ότι υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια ανοικτές
  ποινικές υποθέσεις των 2 Σωματείων, την ίδια στιγμή που τα Σωματεία –
  Ιδρύματα οδεύουν ολοταχώς προς το λουκέτο μαστιζόμενα από κακοδιοίκηση

  • κακοδιαχείριση. Αυτό προϋποθέτει την ενίσχυση του προσωπικού της
   ελλιπέστατης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Τμήματος Εθνικών
   Κληροδοτημάτων.
   • Συμπλήρωση στο άρθρο 1, παρ. 1 του νόμου 1608/1950 ,της παρακάτω
   φράσης : « και ΝΠ.Ι.Δ. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που δημιουργήθηκαν
   εξ ολοκλήρου ή εξαρτώνται οικονομικά από την διαχείριση Δωρεών,
   Κοινωφελών Περιουσιών ή Κληροδοτημάτων… », μετά την φράση:
   «…οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου
   Δικαίου…».

   Αλλαγή στα άρθρα 69, 73 και 94 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου
  786 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τρόπο τέτοιο που να

  δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας, εφόσον συντρέχει σπουδαίος
  λόγος όπως λ.χ. όταν υπάρχει άσκηση ποινικής δίωξης για απιστία ή
  υπεξαίρεση, όταν υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι, συσσωρευμένα χρέη του
  φορέα ή συρρίκνωση των λειτουργιών του τελευταίου κ.λ.π., να ζητά άμεση
  αντικατάσταση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου από νέο.
  Να δύναται το ίδιο το Υπουργείο να υποβάλλει αίτηση για διορισμό
  προσωρινής διοίκησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, για την οποία θα
  ορίζεται συντομότατη δικάσιμος και θα εκδίδεται άμεσα απόφαση. Ως εκ
  τούτου, θα πρέπει στο νόμο να προβλέπεται ρητά ότι το Υπουργείο Εργασίας
  θα έχει έννομο συμφέρον (λόγο του 109Σ) για την υποβολή της αίτησης
  διορισμού προσωρινής διοίκησης, κατά τα προαναφερόμενα.

  • Υποβολή εκθέσεων διαχείρισης, προϋπολογισμού και οικονομικών
  καταστάσεων σε τακτική βάση (3μηνιαία) στην αρμόδια διεύθυνση του
  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η υποβολή των εν λόγω
  στοιχείων, θα μπορούσε να διενεργείται και μέσω των Περιφερειών.

  Οι παραπάνω ρυθμίσεις που δεν έχουν μεγάλο κόστος (είναι πολύ μεγαλύτερο
  το κέρδος από την εισροή αρκετών εκατομμυρίων ευρώ στα Δημόσια ταμεία),
  πέραν της πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την επάνδρωση του
  Τμήματος Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  Αττικής, θα βοηθήσουν για την πλήρη διαφάνεια και τον εύκολο έλεγχο
  αποφάσεων των διοικήσεων των προνοιακών φορεών, τόσο από το Υπουργείο
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσο και ο κάθε ένας Έλληνας πολίτης.

  * Ο Δημήτρης Παπαχρήστου είναι πρόεδρος Σ.Π.Ε.Ε.Α., του συλλόγου εργαζομένων στο Γηροκομείο Αθηνών.

  Δείτε το βίντεο από τον ΑΝΤ1

  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ