Ενημερώνουμε ότι το ποσό της έκτακτης Ενίσχυσης ορίστηκε στα 400 ευρώ τόσο για τους έγγαμους όσο και για τους άγαμους.

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά:

  1. Δικαιούχοι των κατηγοριών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω εορτών των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 είναι οι εργαζόμενοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας έντεκα (11) μήνες εντός της τριετίας από 25-12-2019 έως 25-12-2022

ή

Έχει είκοσιτρεις (23) μήνες ολόκληρη θαλάσσια υπηρεσία εντός της πενταετίας από 25-12-2017 έως 25-12-2022.

(τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 25-12-2020 έως 25-11-2022)

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία της απόλυση και μέχρι τα Χριστούγεννα 2022 (25-12-2022) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες.

(τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 25-12-2020 έως 25-11-2022)

γ) Δεν έχουν εγγραφεί στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ.

Τα ναυτολόγια στο φυλλάδιο θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ναυτικός επιδοτήθηκε με αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω αναστολής σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με την ΠΝΠ 75/30-03-2020 ,αρθ.40 της ΠΝΠ 90/01-05-2020 και του αρθρ.16 του ν. 4770/2021 (15 Α)εξαιτίας των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κοροναϊού. Η υπηρεσία αυτή θα προσμετρηθεί ως κανονική υπηρεσία στον υπολογισμό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω εορτών των Χριστουγέννων 2022.

Ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2020 έως 25/11/2022

2. Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της περιόδου

από 25-12-2020 έως 25-11-2022

(εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και αποζημίωση για τυχόν ασθένεια, απώλεια του πλοίου, εκποίηση σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου).

3.Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 25η-12-2021  τουλάχιστον για τέσσερις

(4) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από έναν (1) μήνα.

4.Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τέσσερις (24 ) μήνες και απόλυση από τις τάξεις του στρατού μετά τις 25-06-2022 (απολυτήριο στρατού).

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο ναυτικός δεν έχει ασφαλιστεί μέχρι την διενέργεια του ελέγχου προσόντων στον Οίκο Ναύτου ή έχει λήξει η ασφαλιστική του ικανότητα, τουλάχιστον για ένα τετράμηνο, και αναζητείται αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο ελεγκτή -υπάλληλο, η ύπαρξη ασφάλισης σε άλλον Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα μέσω της Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ και κα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες ενέργειες. Για όσα Π.Ο.Ν. δεν έχετε πρόσβαση στην Η.ΔΙ.ΚΑ. η διαδικασία που θα ολοκληρωθεί από το πλησιέστερο Π.Ο.Ν. που έχει αυτή τη δυνατότατα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

(ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4)

1) Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2017-2022, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 25/11/2022 και χρειάζεται την επόμενη σελίδα μετά την τελευταία απόλυση.

2) Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως είναι στην 4 & 5 σελίδα του Ν.Φ)

3) Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού μόνο σε μορφή αριθμού ΙΒΑΝ,στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός Όσοι είχαν λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021 ή ΠΑΣΧΑ 2022 που θα επιβάλλουν φωτοαντίγραφο του ίδιου αριθμού ΙΒΑΝ στον οποίο είχε καταβληθεί.

) . -υπογράψετε και να υποβάλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1. Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας πλοίων στερουμένων ναυτολογίου για την προσκόμιση της βεβαίωσης από το Ν.Α.Τ. για την καταβολή των εισφορών.

2. Γραμμάτιο εξαγοράς του Ν.Α.Τ. για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένα πλοία με ξένη σημαία.(Εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο και αφορά τα διαστήματα της παρ. 3α).

3. Απολυτήριο από τις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων μετά την 25/06/2022 (απολυτήριο στρατού).

4. Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών σε ΚΕΣΕΝ που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν (και οι τρεις κύκλοι) πριν την τελευταία πραγματοποιηθείσα ναυτική υπηρεσία.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ

Για τους ναυτικούς που θα προσέλθουν για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ν., θα τηρηθεί η ημερομηνία που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα συμφώνων με το αρχικό κείμενο του επιθέτου.

2022-11-23_150217.png

Δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά σε περίπτωση προσέλευσης του ναυτικού σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα από αυτή που ορίζεται στο αρχικό γράμμα του επιθέτου του .

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές – Παραρτήματα του Ο.Ν. για τους ναυτικούς που κατοικούν στην Περιφέρεια , η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινώσει η αρμόδια στους τόπους Λιμενική Αρχή και το Παράρτημα του Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.

2022-11-23_151510Δ.png
2022-11-23_151525Σ.png

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ