More

  Ν. Κασιμάτη: Να διασφαλισθεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των παρόχων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών

  Ερώτηση της βουλευτή Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίνας Κασιμάτη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

  Σύμφωνα με καταγγελίες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος και της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά, ο ΟΛΠ Α.Ε επιβάλλει καταχρηστικά και σε πλήρη αντίθεση με τη νομοθεσία και τους ειδικούς κανονισμούς αμοιβή χρήσης λιμέναστα επαγγελματικά οχήματα των ναυπηγοεπισκευαστών κατά την είσοδό τους εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης για την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. Η χρέωση αυτήανέρχεται σε € 5,00 – 10,00€ ή 19,00€ πλέον ΦΠΑ ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του οχήματος. Επισημαίνεται ότι η χρέωση εισόδου των οχημάτων επιβάλλεται για κάθε μία είσοδο του ιδίου οχήματος σε χώρο επισκευής, ακόμα και εάν το όχημα εισέρχεται χωρίς φορτίο. Επιπλέον, ακόμα και στους μικρούς γερανούς, οι οποίοι είναι σταθερά εγκατεστημένοι επί των ιδιωτικών οχημάτων μεταφοράς υλικών και εργαλείων (τα ονομαζόμενα «παπαγαλάκια») που χρησιμεύουν μόνο για τη φόρτωση / εκφόρτωση του φορτίου των εν λόγω οχημάτων και ουδεμία σχέση έχουν με την εκτέλεση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, επιβάλλεται χρέωση 19,50 ευρώ, παρά το γεγονός ότι βάσει των κανονισμών αυτή προβλέπεται μόνο για ιδιωτικούς χερσαίους αυτοκινούμενους γερανούς ή άλλα παρόμοια ανυψωτικά μηχανήματα για την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στα πλοία.Μάλιστα, η μη καταβολή των άνω χρεώσεωνσυνεπάγεται τη χρέωση του υπόχρεου από τον ΟΛΠ Α.Ε με το δεκαπλάσιο του αντίστοιχου δικαιώματος.

  Η επιβολή αμοιβής χρήσης λιμέναγια τη μεταφορά προσωπικού, υλικών και μηχανημάτων στους επισκευαστικούς χώρους δεν προβλέπεται στον Κανονισμό του ΟΛΠ Α.Ε., ούτε εμπίπτει στην περίπτωση 7 των Ειδικών Τιμολογίων του ΟΛΠ Α.Ε. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση 7 εμπίπτουν «Φορτοεκφορτώσεις ειδών τροφοδοσίας και λοιπών εφοδίων πλοίων, καθώς και παραδόσεις εμπορευμάτων και λοιπών ειδών σε πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών». Από τον ισχύοντα Κανονισμό της ΟΛΠ Α.Ε «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ» ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2019οι ειδικές χρεώσεις ορίζονται ως: «αυτές που βαρύνουν κάθε δεξαμενιζόμενο πλοίο και αφορούν στην είσοδο και εργασία των εργοληπτών και στον καθαρισμό των δεξαμενών». Οι όποιες προβλεπόμενες χρεώσεις επιβάλλονται στον πλοιοκτήτη και όχι στα συνεργεία επισκευής. Είναι χαρακτηριστικό ότιτα παραστατικά για τη συγκεκριμένη αμοιβή χρήσης λιμένα εκδίδονται από τη Διεύθυνση Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας ΟΛΠ κι όχι από άλλη υπηρεσία του ΟΛΠ σχετική με τη ναυπηγοεπισκευή.

  Για την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης η ΟΛΠ Α.Ε εκμισθώνει στον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη ναυπηγοεπισκευαστικές υποδομές, για τις οποίες καταβάλλεται το σχετικό αντίτιμο από τον πλοιοκτήτη. Πάντα και σήμερασύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης (Νόμος 4404/2016), η ΟΛΠ Α.Ε.δεν έχει,ούτε νομιμοποιείται να έχει καμία άλλη εμπλοκή στη ναυπηγοεπισκευή, πλην της εκμισθώσεως υποδομών και μόνο. Δηλαδή στην ΟΛΠ Α.Ε. δεν έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα του φορέα ναυπηγείου, ούτε το δικαίωμα της διαμεσολάβησης μεταξύ πλοιοκτητών και Ειδικών Επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευής (Επιχειρήσεις της Κατηγορίας ΙΙΙ του Νόμου 3551/2007) για την ανάθεση εργασιών.Η εκμίσθωση των ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών στον πλοιοκτήτησυνεπάγεται την ελεύθερη μετάβαση των ναυπηγοεπισκευαστών στον χώρο, καθώς και των απαραίτητων υλικών και μηχανημάτων. Διαφορετικά δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών. Εξ άλλου,  στη Σύμβαση Παραχώρησης (Νόμος 4404/2016, παρ. 11.3, περίπτωση (β)  προβλέπεται ότι ο ΟΛΠ «Θα εξασφαλίζει ότι οι πάροχοι ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών θα έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις απαραίτητες λιμενικές υποδομές και την ακτογραμμή του παραλιακού μετώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, ώστε να εκτελούν τις εργασίες τους»

  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες χρεώσεις που επιβάλλονται από τη διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε στους ναυπηγοεπισκευαστές για την είσοδο των οχημάτων τους είναι καταχρηστικές, μη προβλεπόμενες στη Σύμβαση Παραχώρησης καιστους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της ΟΛΠ Α.Ε,και συνιστούντιμολογιακή πολιτική που περιορίζει αδικαιολόγητα και κατ’ ουσιώδη τρόπο τα δικαιώματα των ναυπηγοεπισκευαστών.

  Ήδη από τη ΣΕΝΑΒΙ έχει γίνει σχετική καταγγελία στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία διενεργεί σχετική έρευνα, ενώ έχουν ενημερωθεί και οι Λιμενικές Αρχές. Στις 14 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση – διαμαρτυρία με αίτημα την κατάργηση πληρωμής της αμοιβής χρήσης λιμέναστην οποία παρέστη κι ο Λιμενάρχης Περάματος.

  Επειδή σε κανέναν κανονισμό λειτουργίας της ΟΛΠ Α.Ε δεν προβλέπεται η επιβολή αμοιβής χρήσης λιμέναγια την είσοδο των επαγγελματικών οχημάτων των ναυπηγοεπισκευαστών εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, επομένως ούτεη πρόβλεψη χρέωσης του δεκαπλάσιου ποσού σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του.
  Επειδή η εξέταση της σχετικής καταγγελίας στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων απαιτεί τις νόμιμες διαδικασίες και χρόνο, ενώ η ΟΛΠ Α.Ε. «εκβιάζει» συνεχώς και απειλεί τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις με την «ποινή» του δεκαπλασίου, εφ’ όσον δεν καταβάλλουν την αμοιβήχρήσης λιμένα.
  Επειδή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο «Δυνάμει του άρθρου 2 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102/29.4.2013), όπως ισχύει, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδιος να επιβλέπει όλες τις πτυχές της διαχείρισης, τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Λιμένα Πειραιά και του ΟΛΠ.»

  Ερωτάται ο κος Υπουργός:


  1)    Θα ασκήσει προσηκόντως τη, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης Παραχώρησης, αρμοδιότητά του να επιβλέπει όλες τις πτυχές της διαχείρισης, τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Λιμένα Πειραιά και του ΟΛΠ, ώστε, μεταξύ άλλων, να τηρείται διαρκώς ο όρος της σύμβασης περί ανεμπόδιστης πρόσβασης των παρόχων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στις απαραίτητες λιμενικές υποδομές και την ακτογραμμή του παραλιακού μετώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, ώστε να εκτελούν τις εργασίες τους;

  2)   Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να παύσει άμεσα η μη προβλεπόμενη στους Κανονισμούς λειτουργίας του ΟΛΠ Α.Ε.,και έτσι καταχρηστικά επιβαλλόμενη, αμοιβή χρήσης λιμένα (κουπόνια)στους ναυπηγοεπισκευαστέςγια την είσοδο των επαγγελματικών αυτοκινήτων στους ναυπηγοεπισκευαστικούς χώρους;

  3)   Πώς σκοπεύει να παρέμβει για την επιστροφή στις  ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις των κατά τα ανωτέρω αχρεωστήτως καταβληθέντων κουπονιών, με απλές και ταχείες διαδικασίες;

  4)   Με ποιο τρόπο θα  αποκρούσει τέτοιου είδους ή άλλες καταχρηστικές χρεώσεις στο μέλλον, που εν είδη τιμολογιακής πολιτικής του ΟΛΠ Α.Ε. επιβαρύνουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά του και τις θέσεις εργασίας στην περιοχή;

  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ