More

  Γηροκομείο Αθηνών: Γιατί είναι καταδικασμένο να αποτύχει  το σχέδιο εξυγίανσης

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ).

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

  [Α]. Συνοπτική παράθεση πρόσφατων ρυθμίσεων για την εξυγίανση των προνοιακών φορέων.

  Με τις  διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του ν. 4262/2014 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ28/34026/2522/06.10.2014, ρυθμίστηκε (;) η διαδικασία εξυγίανσης για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη νομικών προσώπων, που παρέχουν  δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας.

  Η διαδικασία εξυγίανσης άρχεται με την εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σχεδίου Εξυγίανσης. Μετά την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης, προβλέπεται η υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και του φορέα. Στο πλαίσιο του Συμφώνου Εξυγίανσης, ο φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας ως προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο υλοποίησης του Συμφώνου Εξυγίανσης και τη διαπίστωση της μη τήρησης αυτού και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

  Αναφορικά με το περιεχόμενο του Σχεδίου Εξυγίανσης, το άρθρο 55 του ν. 4262/2014 ορίζει ότι στο Σχέδιο προβλέπεται υποχρεωτικά η διάρκειά του, η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ, δύναται στο Σχέδιο Εξυγίανσης να περιλαμβάνεται ρύθμιση των οφειλών του συμβαλλόμενου φορέα προς το Δημόσιο που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης με περιεχόμενο την απαλλαγή αυτών από μέρος ή το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή 53 και 57 του ν. 4174/2013 ή την καταβολή αυτών σε έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις ή συνδυασμό αυτών. Επίσης, στο Σχέδιο Εξυγίανσης δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο άρθρο 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα.

  Επειδή ζητούμε αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη, προτείνουμε:

  [Β]. Προτάσεις για βελτίωση ρυθμίσεων σχετικά με την εξυγίανση των προνοιακών φορέων.

  Β1. Προστασία των εγκαταστάσεων περίθαλψης των φιλοξενουμένων ηλικιωμένων διά της ρητής εξαιρέσεώς τους από τη διαδικασία αξιοποίησης.

  Η διατήρηση της κυριότητας των προνοιακών φορέων επί των οικοπεδικών εκτάσεων και των επ’ αυτών κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, στις οποίες στεγάζονται και δια των οποίων περιθάλπονται οι τρόφιμοι των Ιδρυμάτων – προνοιακών φορέων που θα υπαχθούν στο Σύμφωνο εξυγίανσης του Ν. 4262/2014, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτών και για την εκπλήρωση του σκοπού τους ως ιδρύματα / φορείς με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η άμεση διά νόμου ρητή εξαίρεση των εν λόγω οικοπεδικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων από την ανάθεση αξιοποίησής τους στην Εταιρία Αξιοποίησης Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα.

  Β2. Θέσπιση υποχρεωτικής συμμετοχής των εργαζομένων τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Εξυγίανσης κάθε προνοιακού φορέα.

  Η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων κάθε προνοιακού φορέα τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Εξυγίανσης κάθε προνοιακού φορέα καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τη σύνταξη και την υλοποίηση ενός βιώσιμου σχεδίου εξυγίανσης, που θα λαμβάνει μέριμνα παράλληλα με την υιοθέτηση ρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στη σταδιακή αποπληρωμή των χρεών του αντίστοιχου προνοιακού φορέα και για τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας αυτού και της προστασίας των περιθαλπομένων και των εργαζομένων κάθε προνοιακού φορέα. Πολύ δε περισσότερο, καθώς τα προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν προνοιακοί φορείς όπως το Γηροκομείο Αθηνών, συνδέονται με διαχειριστικές επιλογές / πολιτικές που έχουν ακολουθήσει οι διοικήσεις τους, ερήμην των εργαζομένων, οι οποίοι, αν και έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες αυτών των επιλογών/ πολιτικών, καθώς –εδώ και πολύ καιρό- δεν λαμβάνουν τις δεδουλευμένες αποδοχές τους  εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αδιαλείπτως. Ο Σύλλογος Προσωπικού της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών (Σ.Π.Ε.Ε.Α.)  του Γηροκομείου Αθηνών, έχει πολλάκις επισημάνει τα κακώς κείμενα στις εν λόγω διαχειριστικές επιλογές προς κάθε κατεύθυνση (επιστολές/ αναφορές προς Υπουργούς, εποπτεύοντες φορείς κ.λ.π.) και έχει προσπαθήσει με κάθε νόμιμο μέσο για τη διάσωση αυτού του φορέα. 

  Με δεδομένο λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν εκ των έσω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπόψη προνοιακοί φορείς στην καθημερινή τους λειτουργία, είναι σε θέση να προτείνουν βιώσιμες λύσεις που θα συμβάλλουν στην υιοθέτηση ορθολογικών σχεδίων εξυγίανσης, χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα των ασθενών/ τροφίμων και των εργαζομένων και συνεπώς, είναι απολύτως αναγκαία η συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης κάθε προνοιακού φορέα.

  Β3. Υιοθέτηση ρυθμίσεων για την προστασία των εργαζομένων στους προνοιακούς φορείς.

  (α) Πλήρης εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζομένους του αντίστοιχου φορέα:

  Δεδομένου ότι στους εργαζομένους οφείλονται ήδη δεδουλευμένες αποδοχές πολλών χρόνων, θα πρέπει να θεσπιστεί ρητά ως προϋπόθεση για την ένταξη ενός φορέα στη διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 και την υποβολή του Σχεδίου Εξυγίανσης προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, η πλήρης εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζομένους του αντίστοιχου φορέα κατά προτεραιότητα έναντι τρίτων.

  (β) Εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας:

  Ρητή πρόβλεψη περί εξασφάλισης των θέσεων εργασίας που υφίστανται κατά το χρόνο υποβολής του Σχεδίου  Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 55§1 του ν. 4262/2014, καθώς και απαγόρευσης διενέργειας απολύσεων πριν ή μετά την υποβολή του προαναφερόμενου Σχεδίου (εκτός της παραβίασης της εργατικής αλλά και ποινικής νομοθεσίας.

  (γ) Διασφάλιση τακτικής και έγκαιρης καταβολής μισθών:

  Έγκαιρη και πλήρης καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζομένους κάθε φορέα και έλεγχος της πραγματοποίησης της καταβολής από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας (λ.χ. με θέσπιση υποχρέωσης υποβολής στη σχετική Δ/νση – σε 3μηνιαία βάση – βεβαίωσης του φορέα περί προσήκουσας καταβολής των αποδοχών στους εργαζομένους).

  (δ) Εξασφάλιση απευθείας προσφυγής στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

  Παροχή δυνατότητας στους εργαζομένους και στη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων του φορέα περί απευθείας προσφυγής στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος αφορά την εκ μέρους του φορέα παράβαση διάταξης της εργατικής νομοθεσίας ή παράβαση υποχρέωσης έναντι της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων του εν λόγω φορέα.

  Β4. Θέσπιση διαδικασίας ελέγχου της τήρησης των ρυθμίσεων του Συμφώνου Εξυγίανσης από τον προνοιακό φορέα.

  (α) Θέσπιση υποχρέωσης υποβολής σε 3μηνιαία βάση έκθεσης του οργάνου διοίκησης του φορέα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την υλοποίηση των προβλέψεων του Σχεδίου Εξυγίανσης, καθώς και την εν γένει πορεία της διεύθυνσης των εργασιών του φορέα αλλά και της διαχείρισης της περιουσίας του.

  (β) Διασφάλιση πλήρους πρόσβασης του σωματείου των εργαζομένων του φορέα στις ως άνω υπό (α) 3μηνιαίες εκθέσεις.

  Β5. Θέσπιση κυρώσεων σε βάρος του φορέα που παραβαίνει το Σύμφωνο Εξυγίανσης ή την εφαρμοστέα στο φορέα νομοθεσία.

  Με δεδομένο ότι τα έσοδα των προνοιακών φορέων προέρχονται -κατά κύριο λόγο- από κληροδοτήματα και δωρεές που δίδονται σε αυτούς προς το σκοπό της υποστήριξης του έργου τους, ήτοι της παροχής κοινωνικής φροντίδας, η διαχείριση της περιουσίας των προνοιακών φορέων συνιστά διαχείριση «ξένης» περιουσίας που έχει παραχωρηθεί με συγκεκριμένο σκοπό. Ως εκ τούτου, τα όργανα διοίκησης των προνοιακών φορέων οφείλουν να διαχειρίζονται την εν λόγω περιουσία όπως ορίζει ο νόμος 4182/2013.  Με συνετό τρόπο όπως προστάζουν τα χρηστά ήθη και με αποκλειστικό σκοπό τη συνέχιση -βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας, οι δε διαχειριστικές επιλογές και η ακολουθούμενη πολιτική διαχείρισης οφείλουν να υπηρετούν αποκλειστικά τον ανωτέρω σκοπό.

  Επίσης δεν πρέπει να λησμονείται ότι αποτελούν περιουσίες που εδόθησαν για  Κοινωφελείς σκοπούς που με γνώμονα την ανθρωπιστική κρίση στην οποία βρισκόμαστε, πρέπει να  γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια να προστατευθούν, ακόμα και να γιγαντωθούν αφού μπορούν να γίνουν δέκτες και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ). Επίσης καλύπτουν την ανυπαρξία του Κράτους σε παρόμοιες Δομές.   

  Για τους ως άνω  λόγους, είναι αναγκαία η θέσπιση, επαπειλή και άμεση επιβολή κυρώσεων σε βάρος των προσώπων που διοικούν τους προνοιακούς φορείς αμέσως μόλις διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ή -στην υπό κρίση περίπτωση- των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Εξυγίανσης.   

   [Γ]. Ανάγκη θέσπισης πλαισίου εποπτείας των προνοιακών φορέων.

  Ανεξάρτητα από τη βελτίωση των διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία εξυγίανσης προνοιακών φορέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, θεωρούμε κρίσιμη την υιοθέτηση ενός εξειδικευμένου για τους προνοιακούς φορείς νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο να περιέχει λεπτομερείς ρυθμίσεις τόσο για τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας τους κατά το στάδιο της σύστασής τους όσο και για τη διαρκή εποπτεία τους. Διαφορετικά, ελλείψει ενός τέτοιου ρυθμιστικού πλαισίου, ακόμη και η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης ενός προνοιακού φορέα, θα κινδυνεύει να ανατραπεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας εξυγιανθείς προνοιακός φορέα, ελλείψει προληπτικής εποπτείας κατά τη λειτουργία του, να αντιμετωπίζει ξανά προβλήματα βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας ατέρμονος φαύλος κύκλος. Επίσης, χωρίς την άσκηση αποτελεσματικής προληπτικής εποπτείας επί των προνοιακών φορέων, θα ελλοχεύει ο κίνδυνος, η εκάστοτε διοίκηση, με πρόσχημα την οικονομική αδυναμία και με επιχείρημα τη μη πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων περί υπαγωγής του φορέα στη διαδικασία εξυγίανσης, να υιοθετεί μονομερώς ως λύση την παύση λειτουργίας του φορέα, χωρίς η ίδια να λογοδοτεί για τα πεπραγμένα κατά τις προηγηθείσες διαχειριστικές χρήσεις και χωρίς να διερευνώνται οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την οικονομική αδυναμία. Η έλλειψη, συνεπώς, αποτελεσματικής προληπτικής εποπτείας ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία των προνοιακών φορέων, ευνοεί την κατάχρηση ή και κακή άσκηση της διαχειριστικής εξουσίας από πλευράς των εκάστοτε διοικούντων. Ως εκ τούτου, θεωρούμε αναγκαία τη θέσπιση ενός νόμου που θα διέπει συνολικά τους προνοιακούς φορείς, από την αρχή της λειτουργίας τους κατά το στάδιο της σύστασής τους και ακολούθως θα θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας, ώστε να παρακολουθείται / εποπτεύεται ο τρόπος λειτουργίας αυτών των φορέων.

  Κατωτέρω, παρατίθενται προτάσεις βελτίωσης/ συμπλήρωσης διατάξεων του υφιστάμενου σήμερα νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου [υπό 1], καθώς και προτάσεις για τη θέσπιση νέων ρυθμίσεων για τους προνοιακούς φορείς [υπό 2)]. Ειδικότερα:

  1) Προτάσεις βελτίωσης/ συμπλήρωσης διατάξεων του υφιστάμενου σήμερα νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου:

  •          Άμεση επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης μέσω Υπουργικής Απόφασης (όπως ορίζει ο Κ.Ε.Δ.Ε. στο άρθρο 9, παρ. 1-2 όπως αντικαταστάθηκε με τον νόμο 3888/2010) για τις οφειλές των Σωματείων – Ιδρυμάτων εκατομμυρίων ευρώ προς ΙΚΑ και Εφορία μέσω κατάσχεσης ακινήτων που εντάσσονται στην τεράστια ακίνητη περιουσία του Γηροκομείου Αθηνών (1.000 ακίνητα). Με τον συμψηφισμό των χρεών με μέρος της ακίνητης  περιουσίας, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των χρεών των προνοιακών φορέων, διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.

  •          Σε περίπτωση μη αποδοχής του προηγούμενου άρθρου, να γίνει τροποποίηση του άρθρου 55  στην παρ. 2 του νόμου 4262/2014 ως εξής: «…από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας εξαιρούνται ρητά οι οικοπεδικές εκτάσεις και τα κείμενα επ’ αυτών ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των σκοπών των προνοιακών φορέων Σωματείων- Ιδρυμάτων π.χ. Νοσοκομεία, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ιδρύματα Χρονίως Πασχόντων κ.λ.π. ….».

  •          Προσθήκη διάταξης στο νόμο 3861/2010 στην οποία θα προβλέπεται ρητά ότι Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠ.Ι.Δ. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που δημιουργήθηκαν εξ’ ολοκλήρου ή εξαρτώνται οικονομικά από την διαχείριση Δωρεών, Κοινωφελών Περιουσιών ή Κληροδοτημάτων υποχρεούνται να αναρτούν -σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου- όλες τις αποφάσεις Διοικητικού περιεχομένου και τις αποφάσεις  Οικονομικού περιεχομένου  για δαπάνες που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ. Υποχρεωτική ανάρτηση όχι μόνο για τις Κοινωφελείς Περιουσίες αλλά για το σύνολο της περιουσίας των Σωματείων – Ιδρυμάτων.

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ υποβολή όλων των αποφάσεων Διοικητικού περιεχομένου και όλων των αποφάσεων Οικονομικού περιεχομένου για δαπάνες άνω των 10.000 ευρώ (συνολικά για το ίδιο αντικείμενο) των οργάνων διοίκησης και των γενικών συνελεύσεων κάθε προνοιακού φορέα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διασφάλιση πλήρους πρόσβασης του σωματείου των εργαζομένων του φορέα στο αντίστοιχο αρχείο που θα τηρείται στο Υπουργείο και θα αναρτάται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στο Υπουργείο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία λήψεώς τους.

  •          Άμεση  ενημέρωση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε περίπτωση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτο πάροχο (σύναψη συμβάσεων εξωτερικής συνεργασίας π.χ. ύψους 50.000 κ.λ.π.), με παράθεση των όρων αυτής της συνεργασίας και αναφορά των λόγων που καθιστούν αναγκαία τη σύναψη τέτοιας σύμβασης.

  •          Πραγματοποίηση ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4182/2013 αναφορικά με τη διαχείριση των Κληροδοτημάτων από τις κατά καιρούς Διοικήσεις των Σωματείων – Ιδρυμάτων, ιδίως σε περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί πορίσματα από τους Οικονομικούς Ελεγκτές  του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη διενέργεια παραβάσεων του ν. 2039/39 και του ν. 4182/2013. Σημειώνεται ότι υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια ανοικτές ποινικές υποθέσεις των 2 Σωματείων, την ίδια στιγμή που τα Σωματεία – Ιδρύματα οδεύουν ολοταχώς προς το λουκέτο μαστιζόμενα από κακοδιοίκηση – κακοδιαχείριση.

  •          Συμπλήρωση στο άρθρο 1, παρ. 1 του νόμου 1608/1950 ,της παρακάτω φράσης : « και  ΝΠ.Ι.Δ. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου ή εξαρτώνται οικονομικά από την διαχείριση Δωρεών, Κοινωφελών Περιουσιών ή Κληροδοτημάτων… », μετά την φράση: «…οπωσδήποτε κατά του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου…».

  2) Προτάσεις για τη θέσπιση νέων ρυθμίσεων για τους προνοιακούς φορείς:

  •          Θέσπιση προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας για προνοιακούς φορείς, για τους οποίους σήμερα δεν προβλέπονται τέτοιες προϋποθέσεις όπως π.χ. Χρονίως Πασχόντων.

  •          Υπαγωγή των προνοιακών φορέων στην άμεση εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συνεχής έλεγχος και επιβολή άμεσων κυρώσεων για κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας από τους προνοιακούς φορείς.

  •          Υποβολή εκθέσεων διαχείρισης, προϋπολογισμού και οικονομικών καταστάσεων σε τακτική βάση (3μηνιαία) στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η υποβολή των εν λόγω στοιχείων, θα μπορούσε να διενεργείται και  μέσω των Περιφερειών.

  •          Παροχή δυνατότητας στους εργαζομένους και στη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων του φορέα απευθείας προσφυγής στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος αφορά την εκ μέρους του φορέα παράβαση διάταξης της εργατικής νομοθεσίας ή παράβαση υποχρέωσης έναντι της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων του εν λόγω φορέα. Είναι αναγκαίο, η Επιθεώρηση Εργασίας, από απόψεως τόσο οργανωτικής όσο και αρμοδιοτήτων, να δύναται να επεμβαίνει άμεσα και ουσιαστικά για τη διόρθωση της όποιας παρανομίας διαπιστώνεται και την άμεση συμμόρφωση του εργοδότη με την κείμενη νομοθεσία, διενεργώντας -αμελλητί- επιτόπιους ελέγχους σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας από εργαζόμενο ή από τη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων.

  •          Αλλαγή στα άρθρα 69, 73  και  94  του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 786 παρ. 3            του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τρόπο τέτοιο  που να δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, όπως λ.χ. σε περίπτωση ουσιωδών παραβάσεων εκ μέρους της διοικήσεως ή αποδεδειγμένης ανικανότητας της τελευταίας (λ.χ. όταν υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι, συσσωρευμένα χρέη του φορέα ή συρρίκνωση των λειτουργιών του τελευταίου κ.λ.π.), να ζητά άμεση αντικατάσταση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου από νέο, με απόφαση που θα λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο του προνοιακού φορέα μέσα σε σύντομη προθεσμία και σε περίπτωση παράλειψης διενέργειας αυτής της αντικατάστασης από το αρμόδιο όργανο του φορέα, να δύναται το ίδιο το Υπουργείο να υποβάλλει αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, για την οποία θα ορίζεται συντομότατη δικάσιμος και θα εκδίδεται άμεσα απόφαση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει στο νόμο να προβλέπεται ρητά ότι το Υπουργείο Εργασίας θα έχει έννομο συμφέρον για την υποβολή της αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης, κατά τα προαναφερόμενα. 

  Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι ανωτέρω προτάσεις μας περί αναμόρφωσης του νομικού πλαισίου για τους προνοιακούς φορείς,  όχι μόνο δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (σε περίπτωση που υιοθετηθούν), αλλά αντιθέτως τον ενισχύουν, καθώς διασφαλίζουν, αφενός την άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου μέσω της αναγκαστικής κατάσχεσης μέρους της ακίνητης περιουσίας των φορέων, αλλά και τη διαρκή ικανότητα των φορέων προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου, αφού αποσκοπούν στην διαρκή εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των προνοιακών φορέων προς όφελος όλων (περιθαλπομένων, εργαζομένων κ.λ.π.). Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η ορθή λειτουργία των προνοιακών φορέων, θέτει τις βάσεις για την σταδιακή αύξηση του αριθμού των περιθαλπομένων στους προνοιακούς φορείς, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει ουσιωδώς στην αντιμετώπιση της στέγασης ηλικιωμένων φιλοξενούμενων, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες δυνατότητες  του Γηροκομείου Αθηνών μπορούν να ικανοποιήσουν συνολικά, περίπου 750 από τα πολλά, ήδη εκκρεμή,  αιτήματα για εισαγωγή ατόμων που έχουν ανάγκη περίθαλψης, προσφέροντας επιπλέον βοήθεια και ανακούφιση σε αντίστοιχα 750 οικογένειες.

     Τέλος με μία απλή αναγωγή  και με τις παραδοχές ότι:

  Στο Γηροκομείο λειτουργούν σήμερα μόνο 3 κτήρια (δυνατότητας φιλοξενίας 180 ηλικιωμένων), φιλοξενούνται μόνο 120 (;) ηλικιωμένοι. Η μεσημεριανή σίτιση είναι χορηγία του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων και η θέρμανση παρέχεται  από χορηγίες, (όταν αυτές  υπάρχουν) ή λόγω της  ανοχής της ΔΕΗ, (το χρέος προς τη ΔΕΗ ανέρχεται άνω των  € 1.500.000 ευρώ).

  Τα συνολικά χρέη, σύμφωνα με την προηγούμενη διοίκηση ξεπερνούν τα 50.000.000 ευρώ (ποσά συνολικά και δεν αφορούν την πιθανή διαγραφή τόκων και προστίμων  προς Εφορία και ΕΦΚΑ).

  Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος, ότι ακόμα και μία ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους (120 δόσεις και όχι 60 που προβλέπει στα άρθρα 55-56, ο ν. 4262/2014) προς το Δημόσιο να γινόταν, το Γηροκομείο Αθηνών (η Διοίκηση) ΔΕΝ θα μπορούσε να είναι συνεπής στην ρύθμιση αυτή, αφού θα απαιτούνταν περίπου 195.000 ευρώ μηνιαίως, για να διατηρείται η ρύθμιση ενεργή. Επίσης, θα έπρεπε να πληρώνονται μηνιαίως τα τρέχοντα, γεγονός που σημαίνει ακόμα: 45.000 ευρώ για Ασφαλιστικές εισφορές, 40-50.000 ευρώ για ΕΝΦΙΑ, 20.000 ευρώ για  ΦΠΑ & ΦΜΥ, 95.000 ευρώ για αμοιβές εργαζομένων και φυσικά  προστίθενται  σε αυτά όλα τα απαραίτητα έξοδα, για τους ηλικιωμένους. Άρα μιλάμε για ένα «απαγορευτικό» ποσό λειτουργίας, ανά μήνα, κοντά στα 400-450.000 ευρώ. Για να διατηρείται σε ισχύ η οποιαδήποτε ρύθμιση θα απαιτούνταν έσοδα ύψους 4-4.500.000 ευρώ τον χρόνο.

  Λύση πέραν  των παραπάνω προτάσεων μας, θα μπορούσε να αποτελέσει η απόφαση Γενικής Συνέλευσης του 2007, των μελών της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών, που είχε αποφασίσει την διάθεση προς πώληση  ακινήτων του Γηροκομείου Αθηνών. Μία τέτοια απόφαση δίνει λύση (σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας)  γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για πώληση ακινήτων ή των συμψηφισμό οφειλόμενων μισθών και αγορά από μερίδα των εργαζομένων.

  Ζητούμε μία συνάντηση, μαζί σας κ. Δήμαρχε, για να σας

                                                   Για το Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Ε.Α.

  Ο πρόεδρος                                                                                             Ο γραμματέας

  Δημήτρης Παπαχρήστου                                                                     Γιάννης Γουλής

  Τηλ. 6932358311

  Email: jimpapachristou77@hotmail.com

  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ