More

  Γενικευμένη επίθεση στους αιγιαλούς, όλα στους ιδιώτες

  Μεγάλη αύξηση της κατάληψης από τουριστικές εκμεταλλεύσεις και μείωση του ελεύθερου χώρου στο αιγιαλό αλλά και πλήθος αλλαγές στην πολεοδομική και δασική νομοθεσία περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό, που κατατέθηκε στη Βουλή.
  Αυξάνεται κατά 200 τετραγωνικά μέτρα, (από 300 τ.μ που ισχύει σε 500 τ.μ) το ανώτατο όριο σε εμβαδόν κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και παράλληλα μειώνεται κατά 10% (από 60% σε 50%) το ελάχιστο ποσοστό της έκτασης του αιγιαλού που πρέπει να παραμένει ελεύθερη, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο προφανώς με αφορμή τη συγκυρία της πανδημίας αλλάζει το καθεστώς προστασίας του δημόσιου παράκτιου χώρου.
  Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνονται επίσης σημαντικές πολεοδομικές διατάξεις καθώς στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης, μεταξύ αυτών και καζίνο. Παράλληλα επιτρέπεται να μετατοπίζονται, καθώς και να καταργούνται και ενσωματώνονται αγροτικές οδοί στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α, με ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων. Επίσης μπορούν να δημιουργούνται νέες πολεοδομικές ζώνες και άνω των 700 περιμετρικά , ενώ αλλάζει και το καθεστώς υποχρεωτικής δενδροφύτευσης που ισχύει για δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες εντάσσονται στις αξιοποιήσιμες επιφάνειες και υπολογίζονται για την αρτιότητα και τους όρους δόμησης των ΠΟΤΑ. Ειδικότερα οι βασικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού προβλέπουν:
  Αιγιαλός
  Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 2971/2001 σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία στα εξής κατά βάση σημεία
  -Αυξάνεται κατά διακόσια 200 τετραγωνικά μέτρα (από 300 τ.μ που ισχύει σε 500 τ.μ) το ανώτατο όριο σε εμβαδόν κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού.
  -Μειώνεται κατά 10% (από 60% σε 50%) το ελάχιστο ποσοστό της έκτασης του αιγιαλού που πρέπει να παραμένει ελεύθερη, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης.
  Δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα, ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.
  -Επιτρέπεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α” βαθμού για την τοποθέτηση επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος και μέγιστου εμβαδού 10 τ.μ. ειδικών κατασκευών, οι οποίες προορίζονται για τη διεξαγωγή ενημερωτικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων στη θάλασσα.
  -Καθορίζεται επακριβώς σε ποσοστό 5% επί του ανταλλάγματος της παραχώρησης έκτασης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς.
  -Περιορίζεται σε ένα έτος από πέντε που ισχύει, το χρονικό διάστημα αποκλεισμού των οριζόμενων φυσικών και νομικών προσώπων από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του πυθμένα θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού.  Πολεοδομικές αλλαγές
  Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 29 του ν.2545/1997 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας που διέπει τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) στα εξής κατά βάση σημεία:
  -Επιτρέπονται, με κ.υ.α., μετά την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, τροποποιήσεις της οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α. υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβολή της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το 15%, αντί του 10% που ισχύει σήμερα, της αρχικώς ορειοθετήσας έκτασης.
  -Προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετημένης Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης και χαρακτηρισμού αυτού/τών στη συνέχεια ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α., εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α.. Με π.δ. μπορεί επίσης να ορίζεται και νέος διαφορετικός φορέας εκμετάλλευσης για την αποσπώμενη Π.Ο.Τ.Α.
  -Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και για την εξαγορά και ενσωμάτωση οδών, που δεν εξυπηρετούν το κοινό ή τρίτους, στις εκτάσεις ΠΟΤΑ. Ειδικότερα για μεγάλες σε έκταση επενδύσεις (οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής σε εκτός σχεδίου περιοχές), οι οποίες διαπερνώνται ή να διατρέχονται από οδικά δίκτυα, για τον υπολογισμό των μεγεθών δόμησης (συντελεστές δόμησης, ποσοστό κάλυψης, πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα) η έκταση του ακινήτου θα νοείται ως ενιαίο σύνολο, ενώ οι οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις αφορούν το σύνολο της έκτασης. Επίσης η υλοποιούμενη δόμηση μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι λοιποί ισχύοντες κατά περίπτωση όροι και περιορισμοί δόμησης.
  -Προβλέπεται ότι οδικά δίκτυα καθώς και ρέματα που διατρέχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των αναφερόμενων (ί) οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, (Η) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, (iii) ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και (ίν) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών και δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.
  -Για τον υπολογισμό των μεγεθών δόμησης (συντελεστές δόμησης, ποσοστό κάλυψης, πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα) η έκταση του ακινήτου θα νοείται ως ενιαίο σύνολο, ενώ οι οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις αφορούν το σύνολο της έκτασης.
  Επιτρέπεται η λειτουργική ενοποίηση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  Επιτρέπεται η επέμβαση, εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων, για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ. (Αφορά πλέον το σύνολο των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την άσκηση του αθλήματος του γκολφ και όχι περιοριστικά τη διάνοιξη και δημιουργία διόδων διαδρόμων γκολφ που ισχύει σήμερα).
  Επαναπροσδιορίζεται η έκταση που υποχρεούνται να αναδασώσουν οι φορείς δημιουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων, ως μέτρο αποκατάστασης του περιβάλλοντος. (Υπολογίζεται εφεξής μόνο επί των εκτάσεων στις οποίες πραγματοποιείται η επέμβαση και όχι επί του συνόλου της δασικής έκτασης, για την οποία έχει εγκριθεί η επένδυση), κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα στην Ελβετική δασική νομοθεσία, από την οποία και εισήχθη ο ως άνω θεσμός (Rodungersatz)
  -Οι επενδυτικές δαπάνες για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ εννέα οπών υπάγονται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας . Τα ως άνω εφαρμόζονται και για επενδυτικά σχέδια δημιουργίας γκολφ 18 οπών που έχουν ήδη υπαχθεί σε διατάξεις αναπτυξιακού νόμου, για τα οποία υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης φυσικού αντικείμενου λόγω μείωσης της δυναμικότητας.
  -Καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται η μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condohotels) κ.λπ.
  -Προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού, με το π.δ. χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Π.Ο.Τ.Α., ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.
  Λιμενικές εγκαταστάσεις
  Με διατάξεις του νέου νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:
  -Διευρύνονται τα όρια της χερσαίας ζώνης των μαρινών από 50.000 σε 80.000 τ.μ. Παράλληλα δύναται ο Υπουργός Τουρισμού να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία:
  -Ανεύρεσης φορέα διαχείρισης σε χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσής τους.
  -Ανάδειξης φορέα που θα αναλάβει τη χρήση και εκμετάλλευση της συγκεκριμένης ζώνης αγκυροβολιού ή του συγκεκριμένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, σε περίπτωση ανάκλησης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης ζώνης αγκυροβολιού ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών.
  -Προβλέπεται ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ) ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασμού» για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό.  Καταδυτικός τουρισμός
  Θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προ βλέπονται τα ακόλουθα:
  -Συνιστάται Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού, αποτελούμενο από οκτώ (8) μέλη, το οποίο έχει ως σκοπό τη διαρκή ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα: βιώσιμης ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού αναψυχής καθώς και τη μέριμνα για την προώθηση και προβολή των αξιοθέατων καταδυτικού τουρισμού αναψυχής της χώρας. Για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
  – Ορίζονται οι προϋποθέσεις καταδύσεων στα αξιοθέατα καταδυτικού τουρισμού, ήτοι σε κηρυγμένους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους, που χαρακτηρίζονται ως Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι (ΕΕΑΧ), στα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών, που έχουν βυθιστεί προ των τελευταίων πενήντα (50) ετών καθώς και στα Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα (ποντισμένα ‘παραδοσιακά πλοία, ναυάγια, πλωτά ναυπηγήματα, έργα τέχνης κ.λπ.), όπου ευρίσκονται.
  -Αναγνωρίζονται ως επενδύσεις αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και μπορούν να επιδοτούνται από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων.
  -Απαλλάσσονται του φόρου δωρεάς, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, τυχόν χορηγίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων και ισχύει γι’ αυτές οποιαδήποτε άλλη απαλλαγή ή ευνοϊκή διάταξη της ισχύουσας για τις χορηγίες νομοθεσίας.
  -Οι δαπάνες για τις προαναφερόμενες χορηγίες, που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του επιχορηγούμενου καταδυτικού αξιοθεάτου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013.
  Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου (ν.3409/2005), που διέπει την άσκηση των καταδύσεων αναψυχής, στα εξής κατά βάση σημεία:
  -Προστίθενται στις υπηρεσίες που παρέχει ο Πάροχος Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, η περιήγηση επιφάνειας με μάσκα και αναπνευστήρα και η εκμίσθωση εξοπλισμού περιήγησης επιφάνειας με μάσκα και αναπνευστήρα.
  -Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς με επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη μέχρι δέκα (10) μέτρων δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συμμετεχόντων σε οργανωμένη συνοδευόμενη περιήγηση επιφάνειας με μάσκα και αναπνευστήρα. (Σήμερα περιορίζονται στη μεταφορά αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων).
  -Τίθενται οι αναγκαίες τεχνικές προϋποθέσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας για τα σκάφη επί των οποίων παρέχονται υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής,
  -Δύναται να προβλέπεται πέριξ του καταδυτικού πάρκου, ζώνη ασφαλείας πλάτους τουλάχιστον 50 μέτρων όπου απαγορεύονται η αλιεία και ναυσιπλοΐα και πέραν αυτής ζώνη ελεγχόμενης ήπιας αλιείας πλάτους 250 μέτρων, όπου θα ασκείται μόνον με ερασιτεχνικά και επαγγελματικά παράκτια αλιευτικά σκάφη,
  -Καταργείται ο περιορισμός οριοθέτησης καταδυτικού πάρκου σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ν.μ. από κηρυγμένο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο,
  -Επιτρέπεται με υ.α. τα καταδυτικά πάρκα να περιλαμβάνουν στο θαλάσσιο χώρο τους τόσο κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους θα απαγορεύονται η είσοδος και οι καταδύσεις, όσο και ΕΕΑΧ.
  -Καθορίζεται το ετήσιο αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την παραχώρηση αμιγώς του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου το οποίο διαμορφώνεται κλιμακωτά σε συσχέτιση με τη μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού ανά δήμο. Για την καταβολή του μισθώματος δίδεται περίοδος χάριτος ενός (1) έτους από την παραχώρηση, για την οποία δεν καταβάλλεται μίσθωμα.
  -Σε περίπτωση, που εντός του Καταδυτικού Πάρκου βρίσκονται ναυάγια ή και ναυαγήματα, που αποτελούν κυριότητα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να καταβάλλει προς το Μ.Τ.Ν. το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος για την παραχώρηση των δικαιωμάτων διαχείρισης του Πάρκου.
  -Αυστηροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων στους παραβάτες ρυθμίσεων αναφορικά με τη λειτουργία καταδυτικού πάρκου (φυλάκιση ή και χρηματική ποινή, ανάλογα με τη βαρύτητα και το είδος της παράβασης, κ.λπ.).
  Σήμα πιστοποίησης glamping
  Εισάγεται στην ελληνική τουριστική νομοθεσία η έννοια του σήματος πιστοποίησης glamping και συγκεκριμένα:
  -Καθορίζεται η έννοια του όρου «glamping» η οποία έγκειται στην εμπειρία πολυτελούς διαμονής στη φύση σε τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές και περιλαμβάνουν διαφοροποιημένους τύπους διαμονής σε δομές ήπια εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών,
  -Θεσπίζεται σήμα glamping, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας, με ειδικό λογότυπο και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού στα ξενοδοχεία και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια και τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping,
  -Ορίζεται η διαδικασία χορήγησης του σήματος πιστοποίησης glamping. (Απαιτείται μεταξύ άλλων, για τη χορήγηση του εν λόγου σήματος η κατάθεση παράβολου ύψους εκατό (100) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου)
  -Συνιστάται τετραμελές ειδικό συλλογικό όργανο με αρμοδιότητα τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και τη διατύπωση γνώμης για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησής του. Η τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping από τα τουριστικά καταλύματα που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν είναι υποχρεωτική για μια πενταετία.
  -Ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.), ως ο φορέας που θα αναπτύξει το πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping, βάσει του οποίου θα διαπιστεύονται οι ενδιαφερόμενοι φορείς πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν με σήμα glamping.
  -Καθορίζονται (i) οι περιπτώσεις ανάκλησης του σήματος glamping και (ιι) οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλονται με τη μορφή χρηματικού προστίμου κυμαινόμενου από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ κατά περίπτωση, οι οποίες αφορούν παραβατική συμπεριφορά έναντι των προαναφερόμενων ρυθμίσεων τόσο των τουριστικών καταλυμάτων όσο και των φορέων πιστοποίησης.
  -Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης σήματος glamping σε επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν έργα, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση ισχυουσών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, σε προστατευόμενες περιοχές, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κλπ.   
  Στην απλοποίηση των διαδικασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προχωρά η κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
  Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η προσκόμιση μόνο των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να υπογραφούν και να προχωρήσουν γρήγορα οι συμβάσεις παραχώρησης για την εκμετάλλευση παραλιών.
  Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.
  Κάλυψη έως 60%
  Στην ΚΥΑ προβλέπεται ότι:
  -Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.
  -Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.
  -Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της.
  -Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης
  Πηγή : https://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ