Υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης και του δύσκολου χειμώνα οι επιχειρήσεις σπεύδουν μαζικά να μετατρέψουν τις συμβάσεις εργασίας από πλήρη απασχόληση σε μερική ή εκ περιτροπής, μειώνοντας τα λειτουργικά τους κόστη.
Οι μειωμένες παραγγελίες, η αύξηση των τιμών των προϊόντων και η κάμψη του τζίρου οδήγησαν τις επιχειρήσεις – εργοδότες σε αλλαγή των όρων απασχόλησης για 6.662 εργαζόμενους, οι οποίοι από 8ωρο απασχολούνται πλέον είτε τέσσερις ώρες της ημέρας (μερική απασχόληση), είτε κάποιες μέρες της εβδομάδας (εκ περιτροπής απασχόληση) το Σεπτέμβριο. Τον προηγούμενο μήνα ήταν μειωμένες άνω του 50%, συγκεκριμένα 3.250, ενώ τον ίδιο μήνα πέρυσι ήταν 5.756 εν μέσω πανδημίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τον Σεπτέμβριο 5.099 συμβάσεις μετατράπηκαν από πλήρη σε μερική απασχόληση, 1.328 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργαζόμενου και 235 μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Τον προηγούμενο μήνα, 2.391 συμβάσεις μετατράπηκαν από πλήρη σε μερική απασχόληση, 777 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργαζόμενου και 82 μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη, ενώ το Σεπτέμβριο πέρυσι 4.462 συμβάσεις μετατράπηκαν από πλήρη σε μερική απασχόληση, 1.176 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργαζόμενου και 118 μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν:

-Το 52,64% των νέων θέσεων εργασίας ήταν θέσεις μερικής απασχόλησης και

-Το 47,36% των νέων θέσεων εργασίας ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Να σημειωθεί ότι εξαιτίας αυτών των στοιχείων η κυβέρνηση αποφάσισε να υπάρξει σχετική ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας ώστε να δώσει κίνητρο στους εργοδότες να μετατρέψουν τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης. Ειδικότερα θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, οι οποίες από 01.01.2023 μέχρι και 31.12.2023, μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ποιες συμβάσεις αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9.9.2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων και επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και 9.9.2022. Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός έτους, το οποίο εκκινεί από την πρώτη ημέρα της μετατροπής.

Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η διάρκεια των από μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους και να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν την πάροδο ενός (1) έτους από την μετατροπή (ή από το πέρας της επιδότησης). Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος του ενός (1) έτους. Κατά την διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές. Ως ημερομηνία σύναψης και μετατροπής των συμβάσεων εργασίας λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Ανεξαρτήτως ύψους του καθαρού μισθού

Ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται και δεν αποδίδεται από την επιχείρηση – εργοδότη και το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν καταβάλλεται από την επιχείρηση – εργοδότη, αλλά τα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ειδικά για ασφαλισμένους του Τ.Ε.Κ.Α. το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται, αλλά αποδίδεται από την επιχείρηση – εργοδότη και το 40% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλεται από την επιχείρηση – εργοδότη, αλλά τα ποσά που αναλογούν στα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη καλύπτονται μετά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το Τ.Ε.Κ.Α., εγγράφονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο Τ.Ε.Κ.Α. υπέρ της επιχείρησης – εργοδότη και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

Η ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει:

α) να είναι κατά την ένταξη και να παραμείνει καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το
Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και η ρύθμιση να τηρείται, και

β) να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα του χρονικού διαστήματος του ενός (1) έτους. Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση – εργοδότη κατά την 9η.9.2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ