More

  2 «πακέτα» προσλήψεων για μόνιμους και εποχικούς στα νοσοκομεία

  Άνοιξε για μία ακόμη φορά η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο loipoepikouriko.moh.gov.gr για την ενίσχυση νοσοκομείων και δομών Υγείας. Η διασπορά της πανδημίας οδηγεί την Κυβέρνηση να προσλάβει εκ νέου προσωπικό για την κάλυψη αναγών στα νοσοκομεία και στους υποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας. Αυτή τη φορά θα προσληφθούν 1.000 άτομα διαφόρων ειδικότητων από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

  Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού, θα μείνει ανοιχτή για αιτήσεις εως τη Δευτέρα 08-03-2021, στις 12:00 μ.μ. Για τους υποψήφιους όπου είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, παρακαλούνται για την προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών, καθώς έχουν υπάρξει αλλαγές. Παρακαλούνται να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Επισημαίνεται ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης (iv). Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.

  Οι υποψήφιοι/υποψήφιες για εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους πρέπει: 1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ, ΔΜ) να μην έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και μεγαλύτερη των δύο ετών.

  Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο, με σειρά προτίμησης, για οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους και τη σειρά προτίμησης φορέα σε λίστα, ανά κλάδο και ειδικότητα. Στον πρώτο φορέα για τον οποίο δίνεται έγκριση πρόσληψης από τον Υπουργό Υγείας επιλέγεται και τοποθετείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα (για παράδειγμα: εάν εγκριθεί η πρόσληψη ενός υπαλλήλου για το ΓΝ Ευαγγελισμός, ο/η υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί είναι αυτός που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή του τον συγκεκριμένο φορέα και έχει και τα περισσότερα μόρια από τους συνυποψηφίους /ες του/της με πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα.).

  Που θα προσληφθεί το προσωπικό

  Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας) οι Δ.Υ.ΠΕ, το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», ο Ο.Κ.Α.Ν.Α., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Ε.Κ.Α.Π.Υ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και εάν περιγράφονται στους οργανισμούς, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ, ως εξής: α. Τα Νοσοκομεία από τους καταλόγους της Δ.Υ.ΠΕ. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται. β. Οι Δ.Υ.ΠΕ. (για την κεντρική υπηρεσία, τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κ.Υ.Τ.), τις Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) από τους καταλόγους της έδρας τους. γ. Το Ε.Κ.Α.Β από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τα παραρτήματά του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα. δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις περιφερειακές του υπηρεσίες από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μια από αυτές. ε. Ο Ε.Ο.Φ και το Ε.Κ.Ε.Α από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. στ. Ο Ο.Κ.Α.Ν.Α. από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις μονάδες, δομές & υπηρεσίες του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές. ζ. Το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις δομές & υπηρεσίες του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μία από αυτές. η. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. θ. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) από τους καταλόγους της Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε ένα από αυτά. ι. Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωρίου & τις κεντρικές υπηρεσίες, το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας της Α.Ε.Μ.Υ, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταύρου και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αμυγδαλέζας. Για το Νοσοκομείο της Θήρας, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μόριας Λέσβου και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κω από τους καταλόγους της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Για το ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξάνθης, το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Παρανεστίου Δράμας και το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Φυλακίου Ορεστιάδας από τους καταλόγους της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Για το ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κορίνθου από τους καταλόγους της 6ης Δ.Υ.ΠΕ. ια. Το Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από τους καταλόγους της 3ηςΔ.Υ.ΠΕ. ιβ. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ.

  ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ ΧΗΜΙΚΩΝ / ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
  ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
  ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  ΠΕΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
  ΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
  ΠΕΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
  ΠΕΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  ΠΕΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
  ΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  ΠΕΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  ΠΕΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
  ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
  ΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΠΕΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ΤΕΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  ΤΕΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
  ΤΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  ΤΕΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  ΤΕΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΤΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  ΤΕΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
  ΤΕΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  ΤΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  (με δίπλωμα λογιστή τουλάχιστον Β΄τάξης)
  ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΤΕΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
  ΤΕΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΤΕΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
  ΤΕΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
  ΤΕΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ΔΕΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
  ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
  ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
  ΔΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ / ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)
  ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
  ΔΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
  ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ
  ΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  ΔΕΟΔΗΓΩΝ
  ( Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
  ΔΕΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
  ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
  ΔΕΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ / ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  ΔΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) Η/Υ
  ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
  ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ –ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ /ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
  ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
  ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
  ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
  ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ      (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)
  ΔΕΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΔΕΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
  ΔΕΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ/
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
  ΑΕΡΙΩΝ
  ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
  ΔΕΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
  ΔΕΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
  ΔΕΨΥΚΤΙΚΩΝ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  ΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ

  Αιτήσεις εως την Τετάρτη για 939 μόνιμους γιατρούς

  Λήγει εντός της εβδομάδας η προθεσμία για την προκήρυξη 939 νέων θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από αυτές, οι 847 αφορούν Νοσοκομεία και οι υπόλοιπες 92 Κέντρα Υγείας. Για τις θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: 1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης. 2.Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3.Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας. 4.Χρόνος άσκησης στην ειδικότητα για το βαθμό Επιμελητή Β’ η κατοχή του τίτλου ειδικότητας.

  Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Αγγειοχειρουργικής, Αιματολογίας, Ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, Ακτινολογίας, Αναισθησιολογίας, Γαστρεντερολογίας, Γενικής / οικογενειακής ιατρικής, Γενικής/ οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, Δερματολογίας και αφροδισιολογιας, Ενδοκρινολογίας, Εσωτερικής παθολογίας, Ιατρική βιοπαθολογιας – εργαστηριακής ιατρικής, Καρδιολογίας, Μαιευτική – γυναικολογία, Νευρολογίας, Νευροχειρουργικής, Νεφρολογίας, Οδοντιατρικής, Ορθοπεδικής και τραυματολογίας, Ουρολογίας, Οφθαλμολογίας, Παιδιατρικής ή πνευμονολογίας- φυματιολογίας ή αναισθησιολογίας, Παθολογικής ανατομική, Παθολογικής ογκολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας – φυματιολογίας, Πυρηνικής ιατρικής, Ρευματολογίας, Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, Χειρουργικής παιδων, Χειρουργικής, Χειρουργικής θώρακα, Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου και Ωτορινολαρυγγολογίας. Για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδική εμπειρία, για να λάβει ο υποψήφιος για διορισμό ιατρός την ανάλογη μοριοδότηση θα πρέπει να υποβάλλει αρχεία pdf ή jpg με τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία θα την αποδεικνύουν. Εάν δεν διαθέτει τη ζητούμενη ειδική εμπειρία, μπορεί να δηλώσει και να λάβει τα μόρια που αντιστοιχούν στη προϋπηρεσία που διαθέτει μετά την λήψη της ειδικότητάς του. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00.

  Πηγή :https://www.e-dimosio.gr

  - Advertisement -spot_img

  Leave a reply

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ